Nova partnerska saradnja

 

Unapredjenje vaspitanja i obrazovanja u srednje stručom obrazovanju može da se ostvari na više načina. Kako se radi o školi koja obrazuje kadrove za ugostiteljstvo i turizam, razvijanje partnerskih odnosa sa drugim školama u cilju razmene iskustava, znanja, veština i usvanje novih stavova, navika, načina življenja, spoznavanje drugih kultura, gastronomije, folkolora je naš imperativ.

Sledeći postavljene ciljeve koji se odnose na saradnju sa školama u okruženju i pozicionirati se na tom regionu, Ugostiteljsko- turistička škola sa domom učenika je potpisala protokol o saradnji sa najvećom i najpoznatijom Školom na celoj terioriji Bosne i Hercegovine a to je Ugostiteljsko- trgovinsko turistička škola. Protokol o saradnji je potpisan u okviru 1. Međunarodnog sajma turizma i zdravlja koji je održan u Banja Luci od 18-20.09.2014. Direktori ove dve škole su protpisale Akt o saradnji koji u osnovi ima tri značajna momenta saradnje: 1. Razmena znanja, veština i primera dobre ugostiteljske i turističke prakse, 2: Zajednički nastup na manifestacijama, sajmovima, izložbama i drugim dešavanjima i 3. Zajedničko apliciranje za raličite projekte.

banja luka_1

banja luka_2

banja luka_3