Конобар-нов

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈА ZA ОБРАЗОВНИ PROFIL КОНОБАР

Назив квалификације: Конобар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Примењује се од: школска 2012/2013 год
Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем.
Стручне компетенције:

-Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова
-Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре
-Пријем госта и поруџбине
-Услуживање госта пићем
-Услуживање госта храном
-Извршавање административних послова

Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Наставни план и програм